در صورت خارج کردن مدارک پرونده توسط کارمند شعبه چه کار بکنم.

کارمند شورای حل اختلاف به عمد محتویات پرونده که مدرک پزشک قانونی را ازپرونده خارج کرده

04 اسفند 1399 138

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی