تقاضای مطالبه پرونده استنادی از شعبه دادگاه را دارم چه کاری باید انجام دهم.

سلام من درتاریخ اردیبهشت 1400دردادگاه تجدیدنظروقت رسبدگی دارم واردی ماه دردادگاه کیفری ازشخصی که درپرونده شهادت دروغ مکتوب داده شکایت کردم وحدوددوماه هست که دادگاه کیفری درخواست پرونده راداده که بازپرس تقاضاکرده ولی دادگاه تجدیدنظرمی گه تادادگاه برگزارنشه ماپرونده رونمی فرستیم واگرپرونده روارسال نکنن حق من برای دادگاه تجدیدنظرضایع میشه چراالان که الکترونیکی شده دادگاه تجدیدنظرصفحات اسکن شده روبرای بازپرس باکدی که این اقاداره ارسال نمی کنن تاایشون هم کارشوانجام بده وکاری حل بشه لطفاجواب بدهیدامکانش وجودداره

11 اسفند 1399 1363

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی