انواع مالیات در ایران

انواع مالیات ها در ایران به چند دسته تقسیم میشود؟

17 اسفند 1399 235

مالیات ها در ایران به دو دسته مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشود
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که به طور مستقیم از دارایی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر درآمد میباشد.
مالیات های غیر مستقیم مالیات هایی هستند که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی