ارتشا چیست

ارتشا چیست و آیا در جرم ارتشا مرتشی باید لزوما کارمند دولت باشد؟

17 اسفند 1399 217

در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشا مینامند
به فرد رشوه دهنده راشی و به فرد رشوه گیرنده مرتشی میگویند
رشوه گیرنده یا همان مرتشی حتما باید کارمند دولت باشد و برای انجام دادن یا ندادن وظیفه مربوط به سازمان مورد نظر این اقدام را انجام داده باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی