پرداخت اجاره بها به یکی ورثه امکان پذیر است ؟

من درمنزلی دوسا له رهن واجاره کردم وقرارداداجاره روکه دراژانس املاک تنظیم کردیم صاحب ملک درامریکافوت کرده واین یک سال بعدی من به حساب همسراین اقاپول اجاره روواریزکردم والان خانمش اومده ومنزل رومی خواددرضمن دزدتمام سندهای این خونه روبرده ومن هم الان شرایط تخلیه روندارم من می تونم تازمان گرفتن سندجدیدخونه وانثارورثه دراین منزل زمان بگیرم واجاره روبه حساب این خانم واریزکنم

25 اسفند 1399 176

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی