;
پرداخت اجاره بها به یکی ورثه امکان پذیر است ؟

من درمنزلی دوسا له رهن واجاره کردم وقرارداداجاره روکه دراژانس املاک تنظیم کردیم صاحب ملک درامریکافوت کرده واین یک سال بعدی من به حساب همسراین اقاپول اجاره روواریزکردم والان خانمش اومده ومنزل رومی خواددرضمن دزدتمام سندهای این خونه روبرده ومن هم الان شرایط تخلیه روندارم من می تونم تازمان گرفتن سندجدیدخونه وانثارورثه دراین منزل زمان بگیرم واجاره روبه حساب این خانم واریزکنم

25 اسفند 1399 130

سلام
کاربر محترم در فرض سوال ورثه قانونی باید با اخذ گواهی حصر وراثت باید دادخواست تخلیه به طرفیت شما بدهند که قطعا زمان می برد از طرفی پرداخت اجاره به یکی از ورثه بدون اذن و اطلاع سایر ورثه صحیح نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی