احکامی که قابلیت تجدیدنظر خواهی دارند؟

چه احکامی قابل تجدید نظر خواهی میباشد ؟

25 اسفند 1399 150

الف) دعاوی مالی که خواسته آن از سیصد هزارتومان متجاوز باشد ( شامل سیصد هزار تومان نمی شود )

ب) دعاوی مالی که ارزش آن ها از سیصد هزار تومان متجاوز باشد ( شامل سیصد هزار تومان نمی شود )

ج) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی

د) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قبل تجدیدنظر باشد

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی