چه کسانی میتوانند برای رای خود فرجام خواهی کنند؟

فرجام خواهی از رای چیست و چه کسانی میتوانند فرجام خواهی نمایند؟

27 اسفند 99 25
از طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد. رسیدگی فرجامی طبق قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. افراد صالح برای فرجام خواهی ؛ 1)طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان. 2) دادستان کل کشور