کیفری - قصاص-دیه - اعاده دادرسی - تجدیدنظر خواهی

سلام شخصی که از قبل گوش معیوب داده گوش خود را زخمی کرده و نامه پزشک قانونی گرفته مدعی شده بنده زدم حکم قطعی به پرداخت ۲٪ دیه صادر شده من شاهد دارم که دروغ میگه خودمم حاضر به سوگند هستم اما قاضی هیچ توجهی نکرده چطور باید اعاده دادرسی کنم

30 اسفند 1399 247

با سلام
هرچند این سوال نیاز به دانستن جزئیات بیشتری دارد لکن چنانچه دادنامه قطعی صادره شده باشد و شهود شما حین دادرسی حاضر بوده اند با توجه به اینکه دلیل جدیدی پس از جریان دادرسی حادث نشده است از شمول موارد 7 گانه اعاده دادرسی موضوع ماده قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد هرچند در صورت خلاف شرع بودن رای صادره راه اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضائیه موضوع ماده قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال میباشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی