نحوه رسیدگی به جرم سیاسی چگونه است

نحوه رسیدگی به جرم سیاسی چگونه است ؟ آیا حضور هیات منصفه ضروری است ؟

07 فروردین 1400 202

قانون اساسی در اصل 168 تصریح نموده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

و وفق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392) تاکید شده است که:

به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی