آیا اثبات سرقت از طریق استناد به دوربین امکان پذیر است؟

سلام آیا برای اتهام سرقت به شخصی فقط با استناد به فیلم دوربین شاکی می‌تواند بگوید بدون فاکتور بدون شاهد متهم ۶كيلو طلا وكلي لوازم وكلي پول برده قاضي با ديدن آن فيلم رأي را به نفع شاكى صادر ميكند

26 فروردین 1400 142

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی