;
ایا انتقال مال مشارکتی به غیر جرم است ؟

با سلام آیا کسی که ملک نسقی خود را بصورت مشارکت به سازنده بده و بعد همین ملک رو بصورت مبایعه نامه بفروشد .وسازنده بعد مدت چند ماه کارکردن رو همین ملک . متواری بشه تکلیف این ملک چیست؟

26 فروردین 1400 66

سلام
کاربر محترم عقد قراردادمشارکت با دیگری و آغاز فعالیت در ملک توسط وی مال غیر منقول را از مالکیت مفروض شما خارج و به مالکیت مشاعی تبدیل می نمایید فلذا مجاز به واگذاری همان ملک با مبایعه نامه عادی به غیر نبودید هر چند سازنده به هر دلیلی متواری شده باشد و در صورت بازگشت سازنده وی می تواند به عنوان انتقال مال غیر از شما شکایت نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی