;
اجرت المثل ایام تصرف

اجرت المثل ایام متصرف چگونه است

29 فروردین 1400 114

اگر قبلا قراردادی مثل اجاره وجود داشته اجرت المثل مطابق با همان است و در غیر این صورت با کارشناسی تعیین می شود.

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی