خسارات عین مستاجره از مستاجر

آیا امکان دریافت ضرر و زیان عدم تخلیه توسط مستاجر که در اجاره نامه قید شده در دادگاه با توجه به شرایط کرونا وجود دارد

29 فروردین 1400 113

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی