ایا به توقف خودرو در پارکینگ خسارت تعلق می گیرد؟؟

با سلام و هزینه نوشتن لایحه اعمال ماده 477 ، و نظر شما در مورد رای صادره؟ در بند 22 قرار داد فروش قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو حاکم بر موضوع قید شده ، ضمن اینکه ماده 10 قانون مدنی، بیان می کند: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی هزینه لایحه اعمال ماده 477 ؟ که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. رای تجدید نظر: دادگاه بدوی نسبت به دعوی تجديدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت توقف خودرو(خواب خودرو)و همچنین ضررو زيان ناشی از عدم استفاده از بیمه نامه-کارت طلايی وگارانتی خودرو با جلب نظر کارشناس،به انضمام کلیه اولا اينکه خودرو خواهان از نوع خودروهای شخصی بوده و بنا به اظهار خواهان »: خسارات دادرسی، با اين استدلال که جهت استفاده شخصی خريداری شده ،و بعد از مدتی به فروش رفته است.ثانیا منظورمقنن از تبصره 2ماده 515 قانون ايین دادرسی مدنی منافع ممکن الحصول بوده ،يعنی منافعی که مقتضی وجودی انها حاصل شده باشد،و اين گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی انرا تلف کند يا باعث تفويت ان شود بايد خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند، نظیر اجرت المثل ايام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه ديده تا زمان تعمیر که با توجه به قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون ايین دادرسی مدنی اين قبیل منافع قابل مطالبه می باشد،اين در حالی است که خواسته خواهان در دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 دادرسی مدنی که صحیح آن « . مانحن فیه اينچنین نمی باشد قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و به دادگاه نخستین متذکر می گردد ، از وماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام نموده است. در ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو دقیقا برای خودرو شخصی خسارت توقف در نظر گرفته: اده 18- ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است: الف- خودروی سواری: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، به میزان یادشده در ماده (17) این آیین‌نامه به مقدار پانزده ده هزارم (0.0015) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود. ب- خودروی عمومی (تاکسی، وانت، ون): از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (17) این آیین‌نامه به مقدار دو هزارم (0.002) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود. پ- خودروی سنگین (مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون وکشنده): به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (17) این آیین‌نامه به مقدار یک هزارم (0.001) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.

نظر سوال کننده به پاسخ:
با سلام و تشکر. خسارت توقف خودرو در نمایندگی اگر بیش از دو روز باشد در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو ذکر شده که متن کامل در سوال ارسال شد خودرو شخصی 15 دهزارم و عمومی تاکسی وانت 2 هزارم. این قانونا میان خودرو ساز و مشتریست نه تصادفات بین مردم. ظاهرا عنوان اشتباهی که مسوول تایید به سوال داده باعث گمراهی شده. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به عنوان قانون تخصصی مشکلات بین خودرو ساز و مشتری است. ضمن اینکه خودرو اینجانب از بدو ورود بدون تحویل در نمایندگی به مدت 124 روز متوقف بوده استو
30 فروردین 1400 1944

سلام
کاربر محترم مطالبه خسارت توقف خودرو بر اثر تصادف یا توقیف در پارکینگ صرفا مواقعی قابل پرداخت است که از منافع ممکن الحصول باشد مثل تاکسی ، وانت باری ، اتوبوس و امثالهم لکن اتومبیل شخصی که ممر درآمد نیستند از شمول این ماده خارج است اگر در موضوع خواسته غرض عدم انجام تعهدات کارت طلایی یا بیمه توقف پارکینگ باشد مفاد رای محل اشکال است فلذا برای بررسی موضوع برای تهیه هرگونه لایحه بررسی پرونده و مدارک تبادل شده طرفین است سپس اعلام قیمت فلذا مدارک را از قسمت خدمات حقوقی ارسال کنید و یا طی تماس تلفنی موارد را با وکیل بررسی نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی