آیا در صورت صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟

سلام ایابه اقساط معوقه اعسارسفته دیرکردتعلق میگیرد؟

08 اردیبهشت 1400 1176

سلام در زمان صدور حکم تقسیط خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و سپس اقساط شروع می گردد بنابراین صرفا محکوم علیه نسبت به پرداخت اصل اقساط و خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم اقدام می نماید و بعد از آن خسارتی تعلق نمیگیرد مگر آنکه اقساط را پرداخت ننماید و مجددا تقسیط شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی