محاسبه دیه انگشت وسط در ماه رمضان چقدر است

دیه یک بند از انگشت وسط دست راست در ماه رمضان چقدر است

08 اردیبهشت 1400 216

مستند به ماده قانون مجازات اسلامی ديه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسيم مى شود و بريدن هر بندى از انگشتهاى غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است.
تغلیظ دیه در ماه رمضان وجود ندارد همچنین تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی