آیا چک صادر شده به جای شرکت را می توانم مسترد نمایم ؟

سلام من برای یک شرکت تعاونی که دارای دسته چک نبود جهت خرید کالا تعدادی چک صادر نموده ام و با توجه به اینکه چند مورد آن برگشت خورده و تعدادی هم دست اشخاص می باشد و از آنجایی که اینجانب بدهکار نمی باشم جهت دریافت چک های خودم چه اقدامی باید بکنم و یا اینکه بعدها دیون ان بر گردن اینجانب نیفتدد چکار کنم توضیح اینکه : پشت چکها را مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره امضا و مهر خورده در متن چک نوشته شده بابت خرید تعاونی بابت فاکتور در ضمن اینجانب یک شرکت تعاونی مصرف که دارای 7 سهام دار می باشد دارای سهام هستم و اینجانب نائب رئیس هیئت مدیره نیز می باشم

09 اردیبهشت 1400 119

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی