;
خيانت در امانت و خسارات وارده به ملك استیجاری ؟

مستاجرم کپسول گاز رو برداشته برده ومیگه نمی دم ..در صورتی که قبل از موعد خالی کرده و اب و برق رو هم تصویه نکرده کلی هم خسارت زده به خونه باید چکار کنم البته دومیلیون من بابت زود خالی کردن بابت یکماه اجاره ازش کسر کردم

11 اردیبهشت 1400 73

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی