اگر بخواهیم از کارکنان یا قضات شوراهای حل اختلاف شکایت کنیم چگونه باید اقدام کنیم ؟

سلام وقت شما بخیر برای شکایت از شورای حل اختلاف به کجا باید شکایت کنم ممنون

14 اردیبهشت 1400 35
خوشبختانه قانون گذار در این خصوص تدابیری دیده و برای اشخاص معترض به عملکرد شوراهای حل اختلاف و قضات این محکمه هیئتی تحت عنوان هیئت نظارت بر تخلاف شورای حل اختلاف به وجود آورده که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضا و کارمندان این شورا است و برای قضای متخلف نیز باید از طریق دادگاه انتظامی قضات اقدام نمود.
در این خصوص که چه اقدامی توسط اعضای این شورا تخلف محسوب شده و شما می توانید آن را پیگیری کنید در ماده قانون شوراهای حل اختلاف آمده عبارتند از:
عدم انجام کار ارباب رجوع و یا تاخیر در انجام آن
تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده
ایجاد روابط خارج از عرف اداری با مراجه کنندگان
تبعیض در بین مراجعه کنندگان
دریافت هرگونه پول یا مال و حتی امتیاز از ارباب رجوع برای تسریع در انجام کار
کوتاهی در حفظ اسناد و اموال شورا و ارباب رجوع
ارائه گزارش خلاف واقعه به شورا
افشا مدارک پرونده مراجعه کنندگان و یا عدم اجازه مطالعه پرونده توسط شخص ذی سمت
رفتار های خارج از عرف و شئون شغلی – اخلاقی
کوتاهی و سهل انگاری در انجم وظایف محوله

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی