چگونه می توانم در خصوص مزاحمین خیابانی از خود دفاع نمایند؟

بزرگوار پس من چگونه میتوانم از فرزندم و خودم در مقابل مزاحمتهای خیابانی محافظت کنم

14 اردیبهشت 1400 126

شما با هر وسیله ای که در دسترس داشته باشید می توانید از خود و دیگران در مقابل حمله دیگری از خود دفاع نمایید در چنین موقعیت‌هایی قانون‌گذار به افراد این مجوز را می‌دهد که از خودشان در برابر صدمات و آسیب‌هایی که درمعرض آن قرار گرفته‌اند، محافظت کنند. ازآنجاکه چنین اجازه‌ای جنبه‌ استثنایی دارد، باید شرایطی که قانون‌گذار برای آن درنظر گرفته است، وجود داشته باشد که شرایط آن به این شرح است.
رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد.
خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی