سابقه کیفری موثر شخصی است

من پانزده سال پیش در ماشین که حین راننده گی بود دستکیر شده. وبا سند ذاشتن گفتند فردا برای دادگاهی بریم وفردا بعد از دادکاهی شدن به حریمه نقدی شدیم میخواستم بدانم ایا این بر انتخاب شغل دولتی فرزندم تاثیر میگذارد ایا سو پیشینه حساب می شود

19 اردیبهشت 1400 121

سلام درود
خیر مشکلی برای شغل فرزند شما نخواهد بود
اصل شخصی بودن جرائم و مجازات یا اصل فردی بودن مسئولیت کیفری به این معناست که هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می‌گردد و هیچ کس را نمی‌توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی