سوپیشینه در چه جرائمی وجود دارد

من پانزده سال پیش در ماشین با دوست پسر خود که در حین رانندگی بود دستگیر شده و دادگاهی شدیم وفقط جریمه شدیم ایا این در بعد از گذشت 15 سال پاک شده یا سوپیشینه حساب میشه

20 اردیبهشت 1400 173

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی