ایا اعلام نظر پزشک در مورد صدمات حادثه می تواند خلاف واقع باشد ؟

باسلام وتبریک عیدسعیدفطر، درخصوص تصادف جرحی پزشک متخصص ضمن معاینه بالینی اظهار میدارد بیضه سمت راست بزرگتراز نرمال وبیضه چپ کوچکتراز نرمال است بیضه ها دردناکند نیاز به ده روز استراحت دارد،اما پزشکی قانونی به قصد اثبات عدم ارتباط آسیبها با تروما به استناد نظریه فوق اعلام میدارد که بیضه سمت راست بزرگترازحد نرمال است وبیضه چپ کوچکتراز حدنرمال میباشد،آیا اضافه کردن حد درتوصیف جعل محسوب میشودیا خیر؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
منظورم رو نتونستم برسونم ،پزشک متخصص پس ازمعاینه بالینی این نظر رو داده ،پزشک قانونی با وجود تایید پزشکان متخصص ارولوژیست معتمد بدون اینکه پزشک قانونی معاینه ای از اندام موردنظر انجام دهند ضمن رد نظریه متخصص اظهار میکنند طبق معاینه متخصص وفاصله زمانی ۳روزه بین تروما ومعاینه تخصصی امکان بروز تورم بیضه راست وآتروفی بیضه چپ به استنادگواهی متخصص مبنی بر موارد قید شده با اضافه کردن کلمه (حد)موجب یقین مقام قضایی شده اند ،آیا این جعل محسوب میشود یاخیر؟وچکار باید کرد
23 اردیبهشت 1400 203

سلام
کاربر محترم با توجه به توضیحات جدید که داده‌اید این اظهار نظر خلاف واقع نیست چون ممکن است بر اثر حادثه بیضه ها تغییر وضعیت داده باشد مگر آنکه شخص دچار بیماری قبلی بوده باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی