;
عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی !

درخصوص اینکه یه واحد آپارتمان داشتیم و سند رسمی گرفتیم و حال آقایی با قولنامه ای آمده و ادعای مالکیت واحد را دارد

26 اردیبهشت 1400 113

سلام
کاربر محترم با انتقال سند رسمی بنام خود هرگاه شخصی به استناد سند عادی ادعای مالکیت کند در محکمه مسموع نیست زیرا مطابق ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت، که در مقام جرم‌انگاری معامله‌ی معارض چنین مقرّر کرده است: «هر كس به‌موجب سند رسمى یا عادى نسبت به عین یا منفعت مالى (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقى به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به‌موجب سند رسمى معامله یا تعهدى معارض با حق مزبور بنماید، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
هیأت عمومى دیوان‌عالى‌كشور در رأى وحدت رویه‌ی شماره‌ی ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ در مقام تفسیر این ماده چنین گفته است: «نظر به این‏كه شرط تحقق بزه مشمول ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یك مال مى‏باشد و در نقاطى كه ثبت رسمى اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند «اول» ماده‌ی ۴۷ قانون مزبور اجبارى باشد، سند عادى راجع به معامله آن اموال طبق ماده‌ی ۴۸ همان قانون در هیچ‌یك از ادارات و محاكم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمى نخواهد داشت فلذا سند رسمی شما معتبر است و نگران نباشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی