تخریب منزل ناشی از نشتی آب و کشت و کار غیر اصولی

بنده ساکن روستا هستم و درچند سال اخیر (۹۵و۹۸)کشاورزان همسایه بدون رعایت اصولی کشت شلتوک که همانا احداث سیستم زهکش هست جهت خروج پساب، اقدام به کشت شلتوک نموده و مینمایند و عدم رعایت موضوع فوق باعث نشتی آب به منزل بنده که همانا نشست کردن منزل و ترک دیوار را بهمراه داشته است......حال احساس میشود که کشاورزان فوق امسال در تدارک کشت شلتوک به شیوه سالهای قبل می باشند لذا جهت جلوگیری از چنین اقدامی و در یافت خسارتهای سالهای قبل بنده را راهنمایی بفرمایید. باتشكر

04 خرداد 1400 164

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی