مالکیت وقف خاص برای کیست؟

عرض سلام. آیا اگر شخصی به عنوان موقوف علیهم یک وقف خاص اراضی وقف خاص سهم پدری خودش را بدون اجازه و تنفیذ متولی اجاره بده مرتکب جرم انتقال مال غیر شده یا خیر؟ کلا اراضی وقف خاص متعلق به کیه نهایتا؟

17 خرداد 1400 136

سلام و درود
در وقف خاص اگر متولی وجود نداشته باشد تصدی امور وقف با موقوف علیهم است
اگر واقف برای وقف متولی تعیین نموده باشد دیگر موقوف علیهم حق هیچ گونه دخالتی در امور وقف ندارند
شما باید رضایت متولی و تنفیذ او را در مورد معامله انجام شده اخذ نمایید لذا در صورت عدم تنفیذ از طرف قرار داد اجاره شما باطل خواهد بود
ضمن انکه مرتکب جرم هم شده اید
مالکیت وقف خاص برای شخص خاصی نیست و منافع حاصل از آن نسل به نسل برای موقوف علیهم می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی