در صورتی که نام خوانده در دادخواست تقدیمی فراموش شود چه اقدامی باید انجام دهیم؟

سلام وروز بخیر وکیل اینجانب در زمان تقدیم دادخواست نام یکی از خوانده هامرتیط با پرونده را فراموش نموده بود لذا دادخواست خود را پس گرفت بنا بگفته نامبرده (استرداد) نمود پرسش ابنست. آیا این اشتباه مشکلی جهت تقدیم دادخواست مجدد بوجود خواهد آورد.؟ ضمنا تا چه زمانی پس گرفتن دادخواست امکان پذیراست؟

22 خرداد 1400 125

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی