در صورتی که نام یکی از خواندگان در دادخواست فراموش شود چه باید انجام داد؟

سلام وروز بخیر باتشکر از سایت مفید شما پرسش من اینست در صورتیکه نام یکی از خوانده ها در دادخواست تقدیمی دادگاه فراموش شده باشد کوتاه ترین وموثرترین راه وروش ازنظر زمانی برای جبران این نقیصه چه کارباید کرد؟

22 خرداد 1400 118

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی