ابلاغ دادگاه بر رفع نقص دادخواست با ایراد آدرس خوانده که آدرس ثنا دارد ؟

وکیل من در دادخواست طرح دعوا به طرفیت اداره دولتی وشخص حقیقی رانموده است. شخص حقیقی تغییر مکان داده ودادگاه این مورد را بعنوان نیازبه رفع نقص اعلام نموده است در حالیکه در مراحل قبلی دادگاه چندین نوبت توسط ابلاغ الکتونیک به فرد یاد شده ابلاغ واطلاع رسانی کرده است.لذادر صورت عدم قبول دستی (ذکرشده درفوق)و عدم امکان دسترسی الکترونیک (تعمدا بوسیله خوانده)مراحل بعدی چگونه باید اجراگردد.

23 خرداد 1400 309

سلام درود
با توجه به مراحلی که فرمودین اولا چون ابلاغ الکترونیک انجام شده و سابقه دارد ایراد رفع نقص صحیح نیست ثانیا بر فرض اینکه ابلاغ الکترونیک میسر نبوده طی لایحه ای از شعبه دادگاهی که اخطار رفع نقص صادر نموده اند تقاضا نمایید که ابلاغ به شخص حقیقی براساس ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی، از طریق انتشار آگهی صورت بپذیرد، این ابلاغ قانونی محسوب می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی