نحوه شکایت از رای شورا حل اختلاف

حرف منو متوجه نشدید ریس شورای در حضور من برگه توضیحات نوشت که بریم پیش قاضی از من کار بر نمیاد امضا کردیم قرار شد خبر بدن بریم پیش قاضی اما خبری نشد الان در ثنا من پیام رای نهایی اومده از شورای اون توضیحات که نوشته بود در ثنا یه چیز دیگه نوشته.متن عوض کردن .گفتن من حضور نداشتم توجه کنید خواهش میکنم ازتون برادری تون می‌خوام رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای مهدی خاکزاد فرزند محمد علی به طرفیت خوانده آقای صادق قاسمی به خواسته استرداد مال ( منقول ) ( تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت و الزام خوانده دعوی به استرداد قطعات هارد کامپیوتر شامل یک عدد هارد 500 گیگ - یک عدد پاور 330 گرین - دی ودی rw سامسونگ - گرافیک یک گیگ و جمیع خسارات دادرسی ) مقوم به 000/000/27لایر با توجه دادخواست تقدیمی و اینکه خواهان برای اثبات ادعای خویش را اتیان سوگند خوانده اعالم نموده است و علی القاعده سوگند متوجه خوانده دعوی می باشد و خوانده نیز در جلسه شورا حاضر نشده تا اقدام به اتیان سوگند نماید و این امر نکول محسوب شده و سوگند به خواهان واگذار شده است و خواهان جهت اثبات ادعایش اقدام به اتیان سوگند به اسماء جالله نموده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198-519-522 -270-273- 272-و286از قانون آیین دارسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مال منقول و الزام به استرداد قطعات هارد کامپیوتر شامل یک عدد هارد 500 گیگ - یک عدد پاور 330 گرین - دی ودی rw سامسونگ - گرافیک یک گیگ و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 548/528 لایر در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف مدت 20روزپس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان کالله می باشد. قاضی شعبه 8 شوراي حل اختالف شهرستان كالله - محمد محسناتبارفیروزجائي

27 خرداد 1400 113

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی