;
تعیین اجرت المثل ایام تصرف به نحو کارشناسی می گردد ؟

سلام ودعای خیر زمین کشاورزی اینجانب وهمچنین برادرمن توسط اداره دولتی اشتباها در اختیار زارع قرارداده شده بود که طی مراحل قانونی ومحاکم رای به استرداد دوقطعه زمین دادند.برادر اینجانب قبل از من درخواست اجرت المثل نمود وهزینه زمان تصرف را دریافت نمود باعنایت به یکسان بودن زمان تصرف مساحت وهمجوار بودن وکلیه مواردپرسش اینست آیا در داخواست دادگاه من مبلغ اجرت المثل زمین برادر اینجانب قابل مکتوب شدن واستنادمیباشد و یا موضوعیتی نخواهد داشت

29 خرداد 1400 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی