قتل ناموسی و مجازات آن

قتلی اتفاق افتاده است اما به جهت مسائل ناموسی بوده حکم آن چگونه است؟

02 تیر 1400 139

با سلام
مجازات قتل با توجه به اینکه عمدی ،غیرعمدی ،شبه عمد یا خطای محض باشد متفاوت است و باتوجه به اینکه ناموسی بوده است در صورت احراز شرایط ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد انگیزه شرافتمندانه مجرم میتواند از جهات تخفیف استفاده کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی