انتقال مال غیر همسر و خرید زمین

شوهرم آپارتمان من را فروخته وپول آنرا گرفته و با آن مبلغ زمینی خریداری کرده است . چگونه پول آپارتمان خودرا از ایشان دریافت کنم ؟

02 تیر 1400 87

با سلام
کاربر محترم همسرتان اقدام به فروش مال غیر نموده است و شما میتوانید شکواییه انتقال مال غیر را مطرح کنید و متعاقب آن اجرت المثل ایام تصرف و سایر خسارات قانونی آن را مطالبه نمایید ،مگر اینکه قصد تنفیذ معامله فضولی همسرتان را داشته باشید که در این صورت ثمن معامله را باید به شما بدهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی