ممانعت از حق ،جلوگیری از عبور و مرور

با سلام باغی به عنوان ارث به من و خواهرانم رسیده و زمین بنده در انتهای این باغ قرار دارد و توافق شده است که راهی برای عبور و مرور بنده ایجاد شود حال به این توافق عمل نشده و هیچ گونه راهی برای عبور بنده نیست به شکلی که برای وارد شدن به باغم از ورودی زمین همسایه وارد میشوم تکلیف چیست؟

05 تیر 1400 116

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی