برای شکایت از قضات دادگاه کجا اقدام نمایم ؟

از قاضی شبعه ۱۶۳بابت بد حرف زدن با خودم و نا عدالتی که کردن چطور شکایت کنم

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنونم ازش
09 تیر 1400 110

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی