برای شکایت از قضات دادگاه کجا اقدام نمایم ؟

از قاضی شبعه ۱۶۳بابت بد حرف زدن با خودم و نا عدالتی که کردن چطور شکایت کنم

09 تیر 1400 145

می توانید به دادسرای انتظامی قضات واقع در پارک شهر تهران مراجعه و شکایت نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی