شوهرم به دروغ اظهار نموده که بنده پول و طلاجات را از منزل برداشته ام آیا امکان شکایت خیانت در امانت وجود دارد.

شوهرم از بنده شکایت کرده به دلیل اینکه از منزل مشتدک طلا و پول برداشته ام . آیا این مورد خیانت در امانتدمی شود ؟ همچین چیزی صحت نداشته است

09 تیر 1400 82

ابتدائا ایشان می بایست وجود امانت اموال مذکور را نزد شما اثبات نماید و پس از آن شکایت نماید که با توجه به عدم وصف سپردن و هر گونه دلیل شکایت ایشان واهی و رد خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی