در صورت تصادف با خودرو و نداشتن بیمه چگونه می توانم خسارت و دیه ناشی از تصادف رانندگی را مطالبه نمایم.

سلام پسرم با حین رانندگی با موتور با یک ماشین تصادف کرده و آسیب دیده ماشینی که با آن تصادف شده بیمه نداشته و راننده نیز محکوم به پرداخت دیه شده چگونه باید دریافت خسارت کنم؟

09 تیر 1400 106

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی