;
طرح دعوای کیفری حادثه ناشی از کار

برادر بنده کارگر ساختمان هست ودیوار تخریب شده وروی پاش ریخته وصدمه دیده .کارفرما هیچ کاری برایش انجام نداده کجا باید اقدام کنم ؟

09 تیر 1400 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی