در صورت ورود خسارت در خصوص مالی که به اجاره واگذار شده آیا دعوی متوجه بنده خواهد بود.

با سلام و احترام ، بنده در زمینم زهکش دارم و بصورت قرار دادی به آقای x اجاره دادم ، پارسال کشاورزان بالا دست آبهای اضافی خودشان را با اذن از آقای x به زهکشی که بهx اجاره دادشده روانه کرده و همین امر باعث شده زهکش طقیان و به اراضی کشاورزی همسایه پایین دست آقای v ضرر رسانده . حال آقای v از من شکایت کرده در حالی که آبها روانه به سمت او متعلق بمن نبوده و اگر منظورش زهکش هست من اینو به شخص x اجاره دادم ...ایا شکایت آقای vاز من صحیح هست

11 تیر 1400 83

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی