در صورت توقیف و مصادره کالا توسط گمرک آیا گمرک موظف به بازپرداخت مبلغ است.

آیا گمرک کشور ترکیه پس از مصادره یک بار یا کالا موظف به بازپرداخت اصل مبلغ بارنامه به مالک بار می باشد یا خیر ؟

11 تیر 1400 122

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی