تقسیم ارث بین وراث بعد از فوت

سلام بنده یک باغ از پدرم به ارث رسیده که دو درخت گردویه ۲۰۰ ساله درون باغ است که پسر عمو های پدرم ادعا دارند که این درختان کاشت پدربزرگشان است و به صورت موروثی است و همه از این درختان سهم دارند و ان دو درختی که در باغ بنده است مالک تام نمی باشم و برای چندین نفر است ایا وقتی بنده صاحب زمین هستم و سند دارم مالک درختان نیستم؟

15 تیر 1400 190

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی