قرار موقوفی اجرای حکم

در صورتی دو رای کیفری برای یک جرم واحد صادر بشه، اولی اجرا بشه، دومی بره اجرا، قاضی اجرای احکام می تونه قرار موقوفی اجرا صادر کنه؟

20 تیر 1400 555

باسلام
مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب امرکیفری که طبق قانون شروع شده است وهمچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگردر موارد زیر:
فوت متهم یامحکوم علیه ، گذشت شاکی یامدعی خصوصی درجرایم قابل گذشت ، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان درمواردپیش بینی شده درقانون ، توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون ، اعتبار امر مختوم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی