اعلام زمان ارجاع پرونده

معنی اعلام زمان ارجاع پرونده چیست? آیا پرونده از نظر شکلی مشکل داره ? آیا مهلت زمان ارجاع پرونده در موعد مقرر انجام نشده ?

22 تیر 1400 295

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی