سوال واضح نیست.موضوع را باید تشریح کنید.

اگرشخصی درخصوص موضوع واحد با دو نوع مبایعه نامه، با دونوع وکالتنامه ، و با دونوع وصیتنامه مواجه شود و هرکدام ازاین اسناد، سندمقابلش را نقض کند تکلیف چیست و کدامیک معتبرند؟

17 شهریور 1400 81

دوست عزیز هریک از اسناد که تاریخ تقدم و تاخر آن مشخص است ملاک عمل قرار می گیرد و صحیح است به عنوان مثال اگر اول وصیت نامه بوده است بعد مبایعه نامه تنظیم شده باشد بستگی دارد موضوع وصیت چه بوده و همواره وصیت کننده می تواند از وصیت خود رجوع کند
به هر حال باید تاریخ تقدم هر یک از اعمالی که انجام شده است مشخص باشد و در صورتی که تقدم و تاخر هیچیک مشخص نباشد اذا تعارضا تساقطا و هیچ یک معتبر نیستند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی