ساخت وساز بدون مجوز شهرداری

سلام،همسایه بصورت غیرمجاز در حیاط‌خود ساخت و ساز انجام داده است و بالکن اضافه کرده و جلوی نورگیر من رو دیوار کشیده،یکبار شهرداری امده و خراب کرده،اینبار در نبود من دوباره دیوار کشیده و ساخت و سازش را تمام کرده، چگونه میتوانم پیگیری کنم؟

26 شهریور 1400 80

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی