در صورت انتقال مال برای اینکه مهریه پرداخت نگردد چه شکایتی می توان مطرح نمود.

سلام اگر ثابت بشه یه خواهر ملک برادرش رو خریده که از مهریه فرار کنه جرم تبانی اون خواهر چیه و اگر زندان بدون رضایت شاکی میتونه با پول مجازاتش رو بخره؟

30 شهریور 1400 69

عنوان قانونی این عمل در صورت اینکه اثبات شود معامله به قصد فرار از دین می باشد.مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد .به موجب رای وحدت رویه لازمه تحقق جرمِ انتقال اموال به قصد فرار از دین این است که مدیون پس از صدور حکم قطعی دادگاه اموال متعلق به خود را به شخص ثالث منتقل نماید. بنابراین اگر انتقال اموال قبل از صدور حکم قطعی و حتی در پروسه رسیدگی دادگاه صورت پذیرد، جرم فرار از دین محقق نمی‌شود.مطابق ماده ی ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانونگذار حبس بیش از شش ماه تا دو سال «یا» جزای نقدی بیش از دو میلیون تا هشتاد میلیون تومان «یا» جزای نقدی معادل نصف محکوم به «یا» به هر دو مجازات را برای این اشخاص در نظر گرفته است.
چنانچه به زندان محکوم شود در صورت رضایت شاکی آزاد می شود در غیر اینصورت باید تا پایان مدت محکومیت در زندان بماند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی