شرط داوری در قراردادها

سلام در قولنامه قید می شود اختلافات به داور ارجاع بدهن طرفین - این شرط شرط مستقل بوده یا شرط صمن عقد است دادگاه بایستی رسیدگی کند یا باید داور رای صادر کند

01 مهر 1400 164

سلام
وجود شرط داوری در قرارداد ها مبین ارجاع آن دعوی به داور است و باید ابتدا برای حل و فصل به داوری مراجعه نمایید مگر بر خلاف آن توافق جدیدی بنمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی