شرط داوری در قراردادها

سلام در قولنامه قید می شود اختلافات به داور ارجاع بدهن طرفین - این شرط شرط مستقل بوده یا شرط صمن عقد است دادگاه بایستی رسیدگی کند یا باید داور رای صادر کند

01 مهر 1400 100

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی