تخلیه از مستاجر بعد از فوت موجر توسط وراث

موجرفوت کرده ووراث میخواهندمستاجرخانه را تخلیه کند وای ایشون مخالفت میکند،ودرضمن هیچ قراردادی بین موجرومستاجر نیست

23 دی 1400 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی