مطالبه مهریه وطلاق باتوجه به ناشزه بودن زن

چطور زن میتونه ناشزه بشود و حق طلاق هم داشته باشد ومهریه را هم بگیرید

27 مرداد 1401 19

سلام. مهریه یک دین وبرذمه شوهر است ودر هرحالتی اگر عندالمطالبه باشد قابل مطالبه است وربطی به ناشزه بودن یا نبودن وداشتن یا نداشتن طلاق ندارد امااگر حکم قطعی ناشزه بودن زن صادرشده باشد فقط فقط نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد ودرخصوص طلاق اگر زن از مرد وکالت در طلاق داشته باشد براحتی طلاق می‌گیرد واگر وکالت نداشته ویکطرفه خواستار طلاق باشد باید عسروحرج خودرا نزد دادگاه ابتداثابت وبعد از صدور حکم محکومیت شوهر دادخواست طلاق دهد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی