سئوال کاربر درخصوص روند پرونده

32-دستور قضایی مبنی بر تشكيل بدل در تاریخ 1401/05/25 صادر گردید 33-دستور قضایی مبنی بر اعاده پرونده در تاریخ 1401/05/26 صادر گردید

27 مرداد 1401 14

گاهی قرار می شود پرونده ارجاع به مرجع قصایی دیگر(نیابت یا تجدیدنظر) شود لذا دادگاه دستور میده که یک بدل از پرونده(کپی از اوراق پرونده) تهیه شود و پرونده به شعبه مربوطه ارسال شود.
یعنی یه نسخه از پرونده رو (بدل)نزد خودشون نگه میدارند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی